Title Image

ALGEMENE VOORWAARDEN ALPINE VERMOGENSREGIE

 

 

    Artikel 1 Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

        1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

        1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer contracteert c.q. beoogt te contracteren.

        1.3 Opdrachtnemer: de Vennootschap Onder Firma Alpine Vermogensregie, gevestigd te (2012 NA) Haarlem aan het adres Wagenweg 5, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 84184795.

        1.4 Diensten: alle door Opdrachtnemer uit hoofde van een Overeenkomst te leveren diensten.

        1.5 Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod (waaronder ook wordt verstaan per e-mail) van Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever tot het aangaan van een Overeenkomst.

        1.6 Opdracht: de specifieke opdracht die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komt voor de levering van Diensten zoals omschreven in een door Opdrachtgever geaccordeerde Offerte. De Opdracht maakt onderdeel uit van de Overeenkomst. Onder Opdracht wordt tevens verstaan elke wijziging daarvan of aanvulling daarop tot het verrichten van Diensten, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van een Opdracht.

        1.7 Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. 

        1.8 Partijen: verwijzing naar Opdrachtgever en Opdrachtgever gezamenlijk.

 

    Artikel 2 Toepasselijkheid 

        2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten, op alle werkzaamheden verricht door of namens Opdrachtnemer en op alle rechtsverhoudingen van Opdrachtnemer met derden. De Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 

        2.2 De toepasselijkheid van inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

        2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling. 

        2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. 

        2.5 De onderstaande artikelen hebben betrekking op alle Diensten ook als Opdrachtnemer deze laat uitvoeren door een derde partij.

        2.6 Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, waarbij geldt dat Opdrachtnemer een redelijke kennisgevingtermijn ten opzichte van Opdrachtgever in acht zal nemen. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten en Opdrachten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

 

    Artikel 3 Offertes en Overeenkomsten

        3.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een schriftelijke (waaronder ook wordt verstaan per e-mail) acceptatie van een Offerte van de Opdrachtgever heeft ontvangen. 

        3.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de acceptatie van de Offerte (nog) niet is ontvangen door Opdrachtgever, wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Overeenkomst is gestart.

        3.3 Alle Offertes van Opdrachtgever zijn vrijblijvend geldig gedurende een door Opdrachtgever aangegeven termijn. Als Opdrachtgever geen termijn heeft aangegeven in zijn Offerte, vervalt de Offerte na 30 dagen van rechtswege.

        3.4 Een kennelijke vergissing of kennelijke fout in de Offerte binden Opdrachtgever niet.

        3.5 De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer is een overeenkomst van opdracht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

    Artikel 4 Uitvoering Overeenkomst

        4.1 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Opdrachtnemer overgaan tot levering van de Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst. 

        4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

        4.3 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht voor rekening van Opdrachtgever derden wenst in te schakelen, zal hij daartoe slechts overgaan na overleg met Opdrachtgever.

 

 

        4.4 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren onder de voorwaarde dat Opdrachtnemer juist wordt geïnformeerd door de Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer staat in geen geval in voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 

        4.5 Mededelingen door of namens Opdrachtnemer met betrekking tot de kwaliteit en (toepassings)mogelijkheden van de geleverde Diensten worden slechts beschouwd als garanties, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd in de vorm van een garantie door Opdrachtnemer.

        4.6 De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeien.

        4.7 Indien een Overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Opdrachtnemer steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties, zulks na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

        4.8 De uitvoering van een Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de Overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

        4.9 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):

    a) verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te doen;

    b) verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.

        4.10 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

        4.11 Een klacht met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarop de klacht van Opdrachtgever betrekking heeft binnen 30 kalenderdagen schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, tenzij, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, in welk geval de termijn gaat lopen na de ontdekking van het gebrek, dan wel op het moment dat de Opdrachtgever het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

        4.12 Indien een klacht gegrond wordt verklaard, al dan niet door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer het deel van de geleverde Diensten verbeteren/herstellen, dan wel het in rekening gebrachte honorarium crediteren voor het gedeelte waarop de klacht betrekking heeft, zulks ter keuze van Opdrachtnemer.

 

 

    Artikel 5 Terbeschikkingstelling informatie door Opdrachtgever

        5.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, alsmede de gegevens en informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Opdrachtnemer die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 

        5.2 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit. Het voorgaande geldt ook indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn. 

        5.3 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.

        5.4 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

        5.5 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en vierde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

        5.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

 

    Artikel 6 Tarieven en betaling

        6.1 Opdrachtnemer begeleidt Opdrachtgever op een onafhankelijke en objectieve wijze, en wordt dan ook enkel en alleen door Opdrachtgever voor deze dienstverlening betaald. 

        6.2 Opdrachtnemer werkt zonder provisies of commissies van aanbieders van financiële producten.

        6.3 Eventuele tarief voordelen, kortingen of andere besparingen van (externe) aanbieders van financiële producten en adviezen zullen in voorkomend geval altijd en volledig ten goede aan Opdrachtgever komen.

        6.4 Tenzij anders vermeld zijn de in een Offerte c.q. Overeenkomst vermelde prijzen in Euro’s uitgedrukt, exclusief btw, en andere heffingen van overheidswege alsook exclusief eventuele andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder – maar niet beperkt tot – reis-, verblijfs- en administratiekosten. Alle door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de Offerte bekende prijsbepalende factoren.

        6.5 Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium voor het verrichten van de Diensten door Opdrachtnemer berekend op basis van een door Opdrachtnemer vastgesteld uurtarief, vermeerderd met btw (indien van toepassing). 

        6.6 De in rekening te brengen tarieven worden, behoudens inhoudelijke tariefaanpassingen, telkens per 1 januari aangepast. 

        6.7 Opdrachtnemer gaat er bij het doen van Offertes vanuit dat zij haar werkzaamheden zal kunnen uitvoeren onder normale en gebruikelijke omstandigheden. In het geval zich omstandigheden voordoen waardoor Opdrachtnemer extra kosten moet maken, zal Opdrachtnemer hiervan mededeling doen aan de Opdrachtgever en heeft Opdrachtnemer het recht de extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening brengen. 

        6.8 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het sluiten van de Overeenkomst, dan wel na het verzenden van de Offerte.

        6.9 Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de opdrachtgever bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de Opdracht betaling van (een voorschot op) het overeengekomen honorarium, verschottenen omzetbelasting te verlangen en het verlenen van Diensten te weigeren tot het voorschot is bijgeschreven op de rekening van Opdrachtnemer.

        6.10 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum. Als dag van betaling wordt aangemerkt de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer. 

        6.11 Na afloop van de betaaltermijn wordt de Opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de Opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 

        6.12 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

        6.13 De Diensten kunnen worden opgeschort als geen tijdige betaling daarvan is ontvangen.

        6.14 Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een voorschot heeft betaald op de verlening van de Diensten, wordt dit voorschot verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de Overeenkomst. 

        6.15 Indien Opdrachtgever een factuur niet binnen de betaaltermijn heeft betaald in overeenstemming met dit artikel, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment 1% contractuele rente per maand in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

        6.16 Indien de Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Opdrachtnemer de vordering uit handen geven, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, in welk geval de Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag (inclusief rente) tevens gehouden is tot vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, binnen de grenzen van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.

        6.17 Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is.

        6.18 In het geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht door twee of meerdere Opdrachtgevers, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de verschuldigde bedragen (inclusief rente en kosten) voor de Diensten te voldoen.

 

    Artikel 7 Aansprakelijkheid

        7.1 Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle verplichtingen van Opdrachtnemer zijn inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

        7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vermogensschade of andere schade die Opdrachtgever lijdt, voortvloeiend uit de adviezen van externe adviseurs waaronder fiscalisten, juristen, financieel planners en vermogensbeheerders. Evenmin is Opdrachtnemer aansprakelijk voor facturen die externe adviseurs aan Opdrachtgever in rekening brengen. Het voorgaande geldt ook voor externe adviseurs die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft geïntroduceerd. 

        7.3 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van e-mail. In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van e-mail zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.

        7.4 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving. 

        7.5 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot een bedrag van € 10.000,- per Opdracht of, indien het voor de betreffende Opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger mocht zijn, tot het bedrag van dat honorarium, met een maximum van € 25.000,-. 

        7.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

    a)  bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever; 

    b) bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.

        7.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is. Dit geldt ook als de Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een, van een ander overgenomen of verkregen recht. 

 

 

 

 

        7.8 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever zijn of worden verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. Onder voormelde vrijwaring worden eveneens (maar niet beperkt tot) begrepen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Onder aanspraken van derden worden tevens verstaan aan de Opdrachtnemer als medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten.

        7.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

 

    Artikel 8 Aanvang, duur, opzegging, ontbinding

        8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

        8.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 dagen, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

        8.3 Alle tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten, kunnen door Opdrachtnemer zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang worden beëindigd door en met een enkele schriftelijke mededeling, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd alle haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:

    a. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling komt te verkeren;

    b. Indien een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen de Opdrachtgever, dan wel een verzoek tot surseance van betaling;

    c. Indien de Opdrachtgever haar crediteuren een akkoord aanbiedt;

    d. Indien de onderneming van de Opdrachtgever staakt of dreigt te staken;

    e. De Opdrachtgever enige op haar krachtens tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst of krachtens de wet op de Opdrachtgever rustende verplichting de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in verzuim verkeert;

    f. Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen;

 

 

 

 

    g. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

        8.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en heeft Opdrachtnemer recht op betaling van de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 

        8.5 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij Opdrachtnemer na ontvangst van de betaling aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking stelt.

        8.6 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. 

        8.7 Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

    Artikel 9 Geheimhouding en exclusiviteit

        9.1 Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhoudingsverplichting betreft ook de door verwerking van verschafte gegevens gekregen resultaten.

        9.2 Het eerste lid verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer of met de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden met toestemming van Opdrachtgever, of met de door Opdrachtgever ingeschakelde/aangewezen derden, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht.

        9.3 Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

        9.4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.

        9.5 Opdrachtnemer is gerechtigd, na daarvoor verkregen toestemming van Opdrachtgever, tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

        9.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet tot de Opdrachtgever te herleiden zijn.

        9.7 Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 

    Artikel 10 Persoonsgegevens

        10.1 In het kader van een Opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken. Met “persoonsgegevens” worden in dit artikel bedoeld, persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van gegevens van natuurlijke personen (hierna gezamenlijk: “Privacy Wetgeving”).

        10.2 Opdrachtnemer zal de toepasselijke Privacy Wetgeving opvolgen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

        10.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de Privacy Wetgeving, waaronder het aan Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn Opdracht worden verstrekt. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, in verband met de niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever van de voormelde verplichting. 

 

 

 

    Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze

        11.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. 

        11.2 Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem of, naar keuze van Opdrachtnemer, de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.